Coaching

Een coach is geen onafhankelijk individu die binnen uw bedrijf gaat kijken welke verbeteringen haalbaar zijn. De coach zal onderdeel worden van uw bedrijf, hij zal als het ware samensmelten met alle partijen. Vanuit die binnenkant van het bedrijf zal de coach veel meer waarnemen dan als letterlijk extern specialist. Een goede coach is ook niet op zoek naar eigen succes, het succes van de coach is enkel het succes van het bedrijf, van zowel de werknemer als de werkgever. In de verregaande samenwerking prikkelt de coach de partijen om samen het doel na te streven. Niet alleen in de periode dat de coach aanwezig is maar ook zeer zeker in de periode die daarop volg.

Veranderingen in het bedrijfsleven
Ontwikkelingen in het bedrijfsleven volgen elkaar in een hoog tempo op. De consument verandert en het bedrijfsleven zal mee veranderen doordat ze zich zal moeten aanpassen. Maar voortdurende veranderingen trekken wel een wissel op een ieder in het bedrijfsleven. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat iedereen direct met allerlei ontwikkelingen om kan gaan. Soepele veranderingen liggen ten grondslag een succesvolle wijziging in het bedrijf. En het ligt voor de hand dat dat dan weer gunstig is voor het rendement. Bij het samenvoegen van bedrijven (fusies, overnames) is de balans tussen de beide bedrijfsculturen mede bepalend voor het succes van de samenvoeging. Vooraf zullen die verschillen in kaart moeten worden gebracht en door middel van een soort checklist kunnen die verschillen dan worden omgezet in een zelfde visie en koers.

Open en transparant
In tijden van rapportages, beoordelingen en voortgangsgesprekken werd vaak gekeken naar wat een medewerker zou kunnen veranderen om daardoor beter te kunnen presenteren. Maar hoe dat dan in werkelijkheid in z’n werk zou moeten gaan was nooit helemaal duidelijk. Een coach zal een medewerker op het goede spoor zetten. Dat kan alleen op basis van eerlijkheid, openheid en transparantie. Daar hoort natuurlijk ook kritiek bij maar de vorm waarin die kritiek wordt gegeven is de uitdaging en daar komt een belangrijke mate van kwetsbaarheid bij kijken. De coach zal hier op een juiste manier mee om moeten gaan. De professionaliteit van de coach zorgt hiervoor. Een coach voelt vrij snel aan hoever hij kan gaan om een werknemer vanuit zijn of haar eigen veiligheid optimaal te laten presenteren. Maar een coach kan bij u als werkgever ook zeer goed aangeven in hoeverre uw houding eventueel belemmerend kan zijn voor de ontwikkelingen in het bedrijf. Deze openbaring van kwetsbaarheid is even confronterend maar zal ongetwijfeld het succes van uw organisatie bepalen.

Stimuleren en lef tonen
De meest productieve werknemers zijn de werknemers die vanuit zichzelf verder kijken. Die problemen zien aankomen en die goed kunnen anticiperen. Maar wat moet een werknemer als hij of zij de problemen ziet aankomen maar er niets mee kan? En de werknemer kan wel anticiperen maar wordt dat wel gewaardeerd? Een goede coach zal de wisselwerking in begrip tussen werknemers en werkgevers stimuleren. De werkgever zal de vaardigheden van een werknemer beter op waarde kunnen schatten. De werknemer merkt dat er naar hem wordt geluisterd en zal nog meer worden gestimuleerd om zijn inzet te tonen.

Voor deze aanpak is lef nodig van alle partijen. Bij het verwezenlijken hiervan speelt de coach een belangrijke rol. De capaciteiten die aanwezig zijn maar die nog niet ten volle worden benut zijn waardevolle grondstoffen voor een bedrijf. Ze zijn immers al aanwezig maar worden nog niet geëxploiteerd. Het werkt ook twee kanten op. De werkgever ziet de positieve ontwikkeling van de werknemer en de werknemer bemerkt de waardering van het bedrijf voor zijn inzet.

De coaching in de kinderschoenen
Hoewel coaching met veel succes op veel gebieden al wordt toegepast is niet ieder bedrijf overtuigd van het doel van coaching. Vaak komt dat door onbekendheid van coaching of omdat een werkgever wel tevreden is. De bekendheid met coaching moet groeien en de resultaten bij bedrijven zullen ongetwijfeld de ogen openen voor andere werkgevers. Steeds meer horen we succesverhalen van een effectieve coaching. De bekendheid van en de vertrouwdheid met coaching zal zeker verder toenemen.

In een tijd waarin concurrentie steeds heviger wordt moet uw bedrijf stevig in de schoenen staan. Ook binnen het werkveld van de coaching staan de ontwikkelingen net stil en iedere coach zal zich blijvend oriënteren op alles wat er op zijn of haar vakgebied plaatsvindt. Deze professionaliteit waarborgt de kwaliteit van het coachen en van de coaching.

Coaching vanuit de sport
Een sporter presteert optimaal in een omgeving die bij hem of haar past. Ook het trainingsprogramma moet zijn aangepast aan de mogelijkheden en de potenties van de sporter. Een coach is voor de sporter veel meer dan een begeleider. De coach stimuleert, enthousiasmeert, zoekt voortdurende de verbetering en ontwikkelt processen die tot betere prestaties leiden.

Op basis van dit fenomeen heeft de coach ook zijn intrede gedaan in het bedrijfsleven. Op verschillende gebieden stimuleren de coaches medewerkers om zo de aanwezige talenten te gebruiken. Ook al gaat het in de sport meestal om het coachen van fysieke krachten, in het bedrijfsleven zal de coaching meer liggen op het faciliteren van optimale omstandigheden. De overeenkomst is wel dat het in alle gevallen om maatwerk gaat. Iedere sporter, iedere werknemer, elk bedrijf en elke werkgever is anders. Vanuit dat maatwerk zijn de beste prestaties te leveren.